TOPlist
O mne ||3-predmet_cinnosti-360.jpg

Predmet Činnosti

Technológia

Pri reštaurátorskom výskume pamiatok využívam služby odborníkov v oblasti chemicko-technologického a petrografického výskumu materiálov.

Materiály

Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu je možné stanoviť najvhodnejšie materiály. Používam kvalitné produkty firiem KEIM, REMMERS a iných.

Techniky

V procese reštaurovania využívam znalosti historických techník požívaných v tvorbe výtvarných diel. Napr. zlátenie plátkovým zlatom na mixtion alebo poliment.

Legislatíva
Pri reštaurovaní národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu postupujem v zmysle zákonov č. 200/1994 Z. z. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov), zákona č. 49/2002 Z. z. (Zákon o ochrane pamiatkového fondu), vyhlášky č. 253/2010 Z. z. a Etickým kódexom reštaurátora.